Buď sám sebou
+420 585 225 201
Projekt Vzdělávání jako výzva byl zahájen
Datum: 12.09.2018
Od 1. 9. 2018 realizuje DDM NR ve spolupráci se základními a středními školami nový projekt v rámci OP VVV.
Základním a nejdůležitějším cílem projektu je výrazná podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků a pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání formou propojování formálního a neformálního vzdělávání, navazování a prohlubování dlouhodobé spolupráce mezi základními a středními školami a školským zařízením.

Zvláštní důraz klademe na rozvoj následujících klíčových kompetencí: matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi a schopnost učit se. Souběžně prostřednictvím rozvoje základních dovedností v oblasti vědeckého výzkumu chceme podpořit kompetenci související s kulturním povědomím a vyjádřením.

Cílem projektu je ověření možnosti zapojení odborníků z praxe do přípravy nadaných žáků. Výsledkem bude ověření metod a postupů potřebných pro celou generaci. Cílem je rovněž změna pracovních zvyků a tedy také metodiky vyučování jednotlivých vědních oborů ve školách. Realizací projektu chceme prokázat potřebu důslednějšího uplatňování požadavků iniciativy Průmysl 4.0 či Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Cílem je rovněž naplnit očekávání v oblasti spolupráce základních a středních škol jako zástupců formálního vzdělávání a domu dětí a mládeže jako zástupce neformálního vzdělávání v rozvoji talentu dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a neformálního vzdělávání, v podpoře dlouhodobé a systematické práce s talentovanými dětmi a mládeží a současně spolupráce uvedených subjektů ve využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže.